Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminna Ośrodek Kultury w Lubeni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Gminnego Ośrodka Kultury w Lubeni. www.goklubenia.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.07.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.07.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Trwają prace nad budową nowej strony www spełniającej wymagania zgodnie z norma WCAG 2.1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podstrona z katalogami elektronicznymi wyposażona jest w mechanizm ułatwiający przeglądanie treści tj. możliwe są zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Barć, adres poczty elektronicznej goklubenia@o2.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 8710023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 • Gminny Ośrodek Kultury w Lubeni, 36-042 Lubenia 131
 • Ośrodek zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy w Lubeni z oddzielnym wejściem.
 • Do placówki prowadzi wejście od parkingu, przy którym jest wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego
 • Pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • W budynku nie ma windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Ośrodku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
 • Ośrodek nie posiada tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
 • Stanowiska komputerowe dla użytkowników Ośrodka nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
 • Po wejściu do Ośrodka w skorzystaniu ze zbiorów pomaga pracownik Ośrodka.
 • W budynku, w którym znajduje się Ośrodek jest toaleta dla niepełnosprawnych i platforma dla wózków inwalidzkich.

Filia w Siedliskach, 36-042 Siedliska 124

•    Wejście główne do budynku prowadzi od parkingu, wejście boczne od parkingu wewnętrznego.

 • do wejścia głównego oraz bocznego prowadzą schody, nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich

•    Drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego

 • Pomieszczenia znajdują się na parterze i piętrze, dokąd prowadzą schody zabezpieczone poręczami.

•    W budynku nie ma windy.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Stanowiska komputerowe dla użytkowników Ośrodka nie są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych.
 • W lokalu Filii Ośrodka jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem, w którym mieści się Ośrodek nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób

niepełnosprawnych.

Filia w Straszydlu, 36-043 Straszydle 405

•   Filia Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy w Lubeni.

 • Budynek jest wielofunkcyjny.
 • Wejście główne do budynku prowadzi od parkingu i jest wspólne.
 • Do wejścia prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Główne drzwi wejściowe do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego

•    Pomieszczenia znajdują się na pierwszym piętrze, dokąd prowadzą schody zabezpieczone poręczami.

•    W budynku nie ma windy.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i lokalu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W pomieszczeniach Ośrodka nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku, w którym znajduje się Ośrodek jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Przy budynku znajduje się parking ogólnodostępny, przy którym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Opublikował(a): Elżbieta Czarnik

Ostatnia zmiana: